Aktivitetshuset Kongshøj

Vedtægter

Vedtægter for Den selvejende institution Aktivitetshuset Kongshøj

Kapitel I Navn og hjemsted

§ 1. Aktivitetshuset Kongshøj er en fondsejet selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Frederikssund Kommune.

§ 2. Fondens hjemsted er Frederikssund Kommune.

Kapitel II Formål

§ 3. Fonden ejer og administrerer ejendom, matr. nr. 17 dh Slangerup by, Slangerup. beliggende Kannikestræde 2 c, 3550 Slangerup. Stk. 2. Fonden stiller ejendommen vederlagsfrit til rådighed som fristed og samlingssted for borgere i Frederikssund Kommune, jf. § 4, stk. 2. Stk. 3. Fondens formål er at sikre, at Aktivitetshuset anvendes til aktiviteter til gavn for handicappede og ældre med henblik på bl.a. at reducere isolationsproblemer og øge livskvaliteten for Aktivitetshusets brugere. Stk. 4. Fonden skal tilvejebringe det økonomiske grundlag for fondens aktiviteter efter formålet.

Kapitel III Målgruppe

§ 4. Aktivitetshuset Kongshøj er et tilbud i henhold til lov om social service nr. 1117 af 26. september 2007, § 79 om generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Stk. 2. Aktivitetshuset brugere er ældre og yngre pensionister, efterlønsmodtagere og alle borgere over 60 år.

Kapitel IV Ledelse

§ 5. Aktivitetshuset Kongshøj ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Stk. 2. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Stk. 3. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Kapitel V Daglig ledelse

§ 6. Aktivitetshuset Kongshøjs bestyrelse har ansvar som ansættende myndighed. Personale- og lønadministration påhviler Frederikssund Kommune.

Kapitel VI Valg og sammensætning af Aktivitetshusets bestyrelse

§ 7. Valg til bestyrelsen afholdes hvert år, hvor Aktivitetshuset Kongshøjs brugere indkaldes til et valgmøde, jf. § 4, stk. 2. Stk. 2. Indkaldelse til valgmøde sker ved opslag i Aktivitetshuset samt ved meddelelse i lokalpressen mindst 14 dage før mødets afholdelse. Stk. 3. Valgmødet skal have følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering. 4) Valg af medlemmer til fondens bestyrelse. 5) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 6) Eventuelt. Stk. 4. I lige årstal vælges 5 medlemmer til fondens bestyrelse og i ulige årstal vælges 4 medlemmer til bestyrelsen. Stk. 5. Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning, hvis der er foreslået et større antal kandidater, end der er på valg til bestyrelsen. Stk. 6. Såfremt der er lige mange opstillede kandidater, som der er på valg, betragtes de opstillede kandidater som valgt uden afstemning. Stk. 7. Såfremt der skal foretages skriftlig afstemning, kan hver stemmeberettiget på sin stemmeseddel højst stemme på ét medlem mere end halvdelen af det antal, der skal vælges. Det betyder, at der i de år, hvor 5 medlemmer af bestyrelsen er valg, stemmes på højst 4 og mindst 3 kandidater, og i de år, hvor der er 4 medlemmer af bestyrelsen på valg, skal der stemmes på højst 3 og mindst 2 kandidater. De kandidater, der opnår det højeste stemmetal, er valgt. Stk. 8. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Stk. 9. På hvert valgmøde vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. Stk. 10. Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen fungerer suppleanten som bestyrelsesmedlem i resten af det udtrædende bestyrelsesmedlems funktionsperiode. Stk. 11. Såfremt der kun er 2 kandidater til suppleantposterne, foretages der mellem de 2 lodtrækning om, hvem der er 1. og 2. suppleant. Stk. 12. Ved flere kandidater til bestyrelsesposterne foretages skriftlig afstemning, hvor der alene kan stemmes på én kandidat. Stk. 13. Kandidater til suppleantposterne, der opnår det højeste stemmetal, er valgt. Stk. 14. Ved stemmelighed mellem de 2 kandidater, der har opnået de højeste stemmetal, foretages lodtrækning om, hvem af de 2, der skal være hhv. 1. og 2. suppleant. Stk. 15. Suppleanter kan genvælges.

Kapitel VII Møder

§ 8. Bestyrelsen afholder mindst 3 møder om året. Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinære møder kan ske på formandens eller et bestyrelsesmedlems initiativ.

§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Stk. 2. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og opløsning af fonden, jf. §§ 15 og 16. Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Stk. 4. Der føres protokol over møderne. Protokollen underskrives efter mødet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Kapitel VIII Ansvar

§ 10. Fonden tegnes af bestyrelsens formad eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Stk. 2. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan der meddeles prokura.

Kapitel IX Kapital

§ 11. Fondens grundkapital består af værdien af den ubehæftede ejendom matr.nr. 17dh Slangerup by, Slangerup, beliggende Kannikesstræde 2 C, 3550 Slangerup. Stk. 2. Ejendommen er indskudt som kapital i fonden af fondens stifter daværende Slangerup Kommune. Stk. 3. Ved fondens stiftelse udgjorde ejendommens offentlige ejendomsværdi pr. 1. januar 1998 kr. 1.600.000,00. Stk. 4. I forbindelse med stiftelsen har fonden ikke modtaget andre værdier end ejendommen matr.nr. 17dh Slangerup by. Stk. 5. Ved fondens oprettelse bestod fondens egenkapital af ejendommens handelsværdi.

Kapitel X Regnskab og revision

§ 12. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Fondens regnskab skal udarbejdes efter de kommunale regnskabsprincipper og skal være i overensstemmelse med god regnskabsskik. Stk. 3. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. Stk. 4. Årsregnskabet skal revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 5. Det kan aftales med Frederikssund Kommune, at revisionen udpeges af kommunen. Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder et drifts- og likviditetsbudget for det kommende regnskabsår. Regnskaber, drifts- og likviditetsbudgetter sendes til bestyrelsens medlemmer samt til Frederikssund Kommune. Stk. 7. Frederikssund Kommune skal godkende fondens regnskab.

Kapitel XI Overskud

§ 13. Der er mulighed for overførsel af under- og overskud mellem budgetår efter principper for økonomisk styring for Frederikssund Kommune.

Kapitel XII Tilsyn

§ 14. Grundlaget for fondens virksomhed er, at daværende Slangerup Kommune og pr. 1. januar 2007 Frederiks- sund Kommune, som har indskudt fondens grundkapital, som er ejendommen matr.nr. 17dh Slangerup by, Slangerup. Stk. 2. Fondens løbende drift finansieres hovedsageligt ved årlige driftstilskud fra Frederiksund Kommune. Stk. 3. Det årlige driftstilskud fastsættes i henhold til indgået driftsoverenskomst med Frederikssund Kommune. Stk. 4. Fondens ejendom kan ikke pantsættes, belånes eller overdrages uden Frederikssund Kommunes godkend- else. Stk. 5. Fonden er ikke omfattet af lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992 om bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger, jf. lovens § 1, stk. 2, nr. 7.

Kapitel XIII Opløsning af Aktivitetshuset Kongshøj

§ 15. Forslag om fondens opløsning eller sammenlægning med en anden fond kan vedtages, såfremt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for forslaget. Stk. 2. Beslutning om sammenlægning eller opløsning kan kun træffes, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede på mødet. Stk. 3. Beslutning om opløsning af fonden skal tillige godkendes af Frederikssund Byråd. Stk. 4. Ved fondens opløsning skal fondens formue anvendes til fremme af fondens formål, idet Frederikssund Byråd træffer bestemmelse om anvendelse af fondens midler.

Kapitel XIV Vedtægtsændringer

§ 16. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt hele bestyrelsen er til stede på mødet og mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for forslaget. Stk. 2. Vedtægtsændringer skal godkendes af Frederikssund Kommune.

Kapitel XV Ikrafttræden

§ 17. Vedtægterne træder i kraft den 1. oktober 2008. Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægter af 25. august 1999.