Aktivitetshuset Kongshøj

Driftsoverenskomst

Driftsoverenskomst mellem Den Selvejende Institution Aktivitetshuset Kongshøj og Frederikssund Kommune

Kapitel I Formål

§ 1. Driftsoverenskomsten regulerer forholdet mellem Den Selvejende Institution Aktivitetshuset Kongshøj og Frederikssund Kommune. Stk. 2. For Den Selvejende Institution Aktivitetshuset Kongshøj er der oprette vedtægter, er den 1.oktober 2008 er godkendt af Frederikssund Kommune.

Kapitel II Løbetid og opsigelse

§ 2. Driftsoverenskomsten har virkning fra 1. oktober 2008.

§ 3. Driftsoverenskomsten kan skriftlig opsiges af begge parter med 1 års varsel til den 1. i en måned. Stk. 2. Driftsoverenskomsten kan dog tidligst opsiges til udgangen af 2009.

Kapitel III Lovgrundlag

§ 4. Driftsoverenskomsten er indgået i henhold til lov om social service nr. 1117 af 26. september, § 79 om generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Kapitel IV Målgruppe

§ 5. Driftsoverenskomsten omfatter de personer, der benytter Aktivitetshuset Kongshøj. Stk. 2. Aktivitetshuset Kongshøjs brugere er ældre og yngre Pensionister, efterlønsmodtagere og alle borgere over 60 år, der er hjemmehørende i Frederikssund Kommune.

Kapitel V Økonomi

§ 6. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Aktivitetshuset Kongshøjs drift. Tilskuddet fastsættes efter vedtagelsen af Frederikssund Kommunes budget. Stk. 2. For året 2008 udgør driftstilskuddet 467.260 kr. Stk. 3. Budget og regnskab skal tiltrædes af Kongshøjs Bestyrelse og godkendes af Frederikssund Kommune, jf. vedtægter for Den Selvejende Institution Aktivitetshuset Kongshøj, § 12, stk. 7. Stk. 4. Af hensyn til den kommunale budgetbehandling skal bestyrelsens budgetforslag indgives til kommunen senest den 1. april i året forud for det pågældende budgetår. Stk. 5. Budget og regnskab følger kalenderåret. Stk. 6. Aktivitetshuset Kongshøj har ansvar for bogføring af driftsregnskab og Frederikssund Kommune har ansvar for regnskabsafslutning, og at dette bliver sendt til Frederikssund Kommunes revision. Aktivitetshuset Kongshøj dækker udgiften til revision. Stk. 7. Kongshøjs bestyrelse har ansvar som ansættende myndighed. Personale- og lønadministration påhviler Frederikssund Kommune. Stk. 8. Aktivitetshuset Kongshøjs kontoplan affattes i overensstemmelse med de regler, der er gældende for Frederikssund Kommunes egne tilbud.

§ 7. Aktivitetshuset Kongshøj har mulighed for at opkræve brugerbetaling herunder betaling til f.eks. kaffe, te, materialer og diverse ture. Stk. 2. Brugerbetalingens størrelse fastsættes af Aktivitetshuset Kongshøjs bestyrelse. Stk. 3. Betalin for salg af produkter ved f.eks. basar fastsættes af Aktivitetshusets bestyrelse. Stk. 4. Frederikssund Kommune kan når som helst anmode om adgang til at se Aktivitetshuset Kongshøj regnskab og anmode om adgang til lokalerne.

§ 8. Ved overgang til nyt budgetår kan der ansøges hos Frederikssund Kommune om overførelse af et eventuelt overskud/underskud til næste budgetår. Stk. 2. Såfremt driftsoverenskomsten opsiges uden indgåelse af ny driftsoverenskomst bortfalder et evt. akkumuleret overskud, idet et sådant overskydende driftstilskud tilhører Frederikssund Kommune.

Kapitel VI Vedligeholdelse

§ 9. Bestyrelsen for Aktivitetshuset Kongshøj er ansvarlig for vedligeholdelse og den daglige drift af bygningerne. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen for Aktivitetshuset Kongshøj at sikre overholdelse af energiordninger. Stk. 3. Ved større vedligeholdelsesarbejder eller bygningsmæssige ændringer kan bestyrelsen for Aktivitetshuset Kongshøj få sagkyndig rådgivning og bistand fra Frederikssund Kommunes afdeling for kommunale bygninger.

Kapitel VII Samarbejde

§ 10. Der afholdes to årlige møder mellem Kongshøjs bestyrelse og Frederikssund Kommune. Stk. 2. På møderne drøftes den daglige drift af Aktivitetshuset Kongshøj.

Kapitel VIII Forsikring

§ 11. Kongshøjs bestyrelse er forpligtet til at have tegnet og opretholdt sædvanlige forsikringer, herunder ansvarsforsikringer for person- og tingskade på sædvanlige branchemæssige vilkår. Stk. 2. Frederikssund Kommune kan kræve dokumentation for tegnet forsikring. lige som kommunen kan stille krav om, at Aktivitetshuset Kongshøjs forsikringsselskab meddeler enhver ændring i forsikringsdækningen, herunder ophør af forsikringen.

Kapitel IX Underskrivelse

§ 12. Nærværende driftsoverenskomst er udfærdiget og underskrevet i 2 eksemplarer, hvoraf det ene beror i Frederikssund Kommune, og det andet hos Aktivitetshuset Kongshøj.

Frederikssund Kommune, den 10. oktober 2008.

For Frederikssund kommune For Den selvejende Institution Aktivitetshuset Kongshøj
Ole Jacobsen, direktør Poul Bauer-Jensen, bestyrelsesformand