Aktivitetshuset Kongshøj

Årsberetning for 2019

Bestyrelsens beretning

Året 2019

Aktiviteter:

Jeg vil begynde bestyrelsens beretning med en gennemgang af aktiviteter afholdt fra sidste årsmøde 2019 til i dag.

12 bankospil med besøg af TV2 på det sidst afholdte, 1 heldagsudflugt til Nordsjællands fuglepark, 2 modeopvisninger, 2 musikarrangementer er gennemført, men vi måtte desværre aflyse 1 musik arrangement, vi har afholdt 2 aftener med hygge og mad, hvoraf det ene havde Ernst Nielsen til at spille, 1 grillfest, kreativt værksted deltog i Jazzmarked og arrangerede julemarked her i huset, 1 Luciaoptog, juleafslutning med gløgg og æbleskiver samt underholdning af Kongshøjkoret. Læsekredsen mødes taler om de mange læste bøger i det forgange år og debatterer de relaterede emner til bøgerne.

I alt 26 arrangementer.

Aktivitetshuset har i dette år registreret ca.13.700 antal brugere af huset til arrangementer og aktiviteter.

Grundet den svigtende tilgang til EDB-kurser igangsatte vi i 2019 et tilbud for brugere med problemer vedrørende f.eks. Computer, Tablets, Telefoner etc. Brugere kunne møde op i PC Cafeen den første torsdag i måneden mellem kl. 14 -15. for at modtage lidt hjælp til at komme videre.

Vi har ligeledes moderniseret teknikken og har afholdt kursus i EDB for begyndere samt billedbehandling/ kreativ fotografering Et hold med slægtsforskning har set dagens lys i EDB gruppen, hvor kurset består af 4 gange og en opfølgningsdag efter nogen tid. Holdene bliver herefter tilbudt en tur til statens arkiver eller den sorte diamant for egen regning.

En stor tak skal lyde til alle instruktører i EDB gruppen.

Annoncering og reklame:

Vores hjemmeside fungerer rigtig godt under Jørn Jensen kyndige redigering, så husk endelig at bruge den, når I mangler nogle informationer. Halvårsprogrammet vi udsender, har Jørn ligeledes påtaget sig at redigere i lidt anden udformning og tryk. Stor tak til vores webmaster Jørn for et flot stykke udadvendt Pr- arbejde.

Kunst er også en del af vort hus, kik blot på væggene, hvor vi løbende har enten malerier fra egne malerhold eller udefra kommende kunstnere som med hjælp fra Britta vil udstille forskellige malerier.

Kunst er også korsang, ca. 40 korsangere lader deres røst hører torsdag middag under kyndig ledelse af korleder Eva, så en stor tak til jer for den smukke sang og det gode humør.

Økonomi:

Bestyrelsen/ Økonomiudvalget har for over 1 år siden gennemført et samarbejde med Frederiksund Kommune om forenklet styringen af det økonomiske område og dermed lettet arbejdsbyrden i det daglige for kassereren, hvilket vi i dag må konstaterer, er rigtigt godt og med en god kommunikation i det daglig. Mange praktiske ting og renoveringsopgaver skal løses, og det har vi valgt at gøre ved tilkøb af visse ydelser for at aflaste de frivillige i det daglige arbejde.. Der er fortaget indkøb af nyanskaffelser og der er indhentet tilbud på forbedringer af husets inventar samt miljø og energirigtige løsninger til gavn for vores økonomi. Udskiftning af belysning samt udskiftet af sternbrædder og tagrender, renovering af gulve.

Det Kreative værksted har – udover det betydelige kreative og sociale samvær for alle brugere – igen skabt en række gode, fine produkter, som er blevet solgt i årets løb, bl.a. ved sommer og julemarked. Det samlede salg blev ca. kr. 12.000.

Igen et meget fint resultat. En stor tak til Aktivitetsleder Marianne og alle på værkstedet som har bidraget med det flotte resultat.

Mælkejungerne har i 2019 givet et tilskud til huset på kr. 289

Økonomien vil jeg ikke berette yderligere om, da regnskabet bliver gennemgået lidt senere ved kassereren.

Samlet vurdering: Bestyrelsen finder at året 2019 er forløbet godt og den økonomiske situation er meget tilfredsstillende.

Personligt vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen og suppleanter for jeres store engagement, I viser hver dag udover de vagter I har påtaget Jer.

EN MEGET STOR TAK TIL JER ALLE SAMMEN.

Fremtiden:

Den økonomiske situation er stabil, Byrådet i Frederikssund Kommune har i efteråret 2019 vedtaget budget 2020, hvor Aktivitetshuset Kongshøj er blevet tildelt kr. 520.825 for 2020, hvilket er noget mindre end 2019.

Bestyrelsen har konkluderet, at det økonomiske er så tilfredsstillende, at bestyrelsen vil fortsætte med den igangsatte plan for udvikling af Aktivitetshuset Kongshøj, herunder evaluering af såvel den økonomiske som administrative udvikling og samtidig søge at højne kvaliteten af arrangementer og øvrige aktiviteter.

Bestyrelsen føler sig godt rustet til at gå ind i år 2020 og planlægger, at aktiviteter og arrangementer vil kunne fortsætte, så alle brugere kan føle glæde og tilfredshed og med ro i sindet kan tro på en lys fremtid for Aktivitetshuset Kongshøj.

Bestyrelsen ser således frem til et forsat godt og frugtbart samarbejde i resten af 2020, hvor vi fortsat vil bestræbe os på at skabe de bedst mulige rammer for Aktivitetshusets brugere, frivillige og ansatte.

Afslutning:

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle brugere af Aktivitetshuset for jeres engagement og en stor tak til de mange frivillige tilkaldevagter, hjælpere, undervisere og holdledere, uden jeres meget positive indstilling og hjælp havde det ikke været mulig at få Aktivitetshuset Kongshøj til at fungere.

Mange tak til jer ALLE

Hermed overgives bestyrelsens beretning til dirigenten for styring af eventuelle spørgsmål og debat.