Aktivitetshuset Kongshøj

Referat af årsmøde/valgmøde 2020

Onsdag den 12. februar 2020

i Aktivitetshuset Kongshøj

Formanden Henning Brøgger bød velkommen. En særlig velkomst rettede han til Katrine Jacobsen fra Kultur og Fritid og meddelte, at formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettine Jørgensen desværre var forhindret i at deltage.

Pkt. 1: Valg af dirigent

Peder Christensen blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at det formelle omkring indkaldelsen til mødet var i orden. Valg af stemmetællere Bent Jacobsen og Anna Oxvang.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2019. Han oplyste, at der i det forløbne år er registreret ca. 13.700 personer, der har brugt Huset til arrangementer og aktiviteter. Han oplyste ligeledes, at Aktivitetshuset har gennemført i alt 26 arrangementer.

Formanden berettede endvidere, at TV-Lorry havde rettet henvendelse, idet de ønskede at filme et bankospil. Dette fandt sted den 15. jan.2020, og klip herfra blev senere vist flere gange på TV2-Lorry.

Ligeledes fremhævede han, at der i løbet af året har været forskellige kunstnere til at udstille billeder i Huset. Pt. er det Husets eget Akvarelhold der udstiller.

Blandt de mange aktiviteter nævnte han også Kongshøjkoret, hvor 40 sangere mødes i Huset en gang ugentligt.

Han rettede også en tak til lederen og brugerne af det kreative værksted for igen i år for at have frembragt fine produkter, der er blevet solgt både i og udenfor Huset, der i alt har indbragt kr. 12.000. Desuden takkede han dem også for de nye hynder i cafe-området.

Formanden oplyste, at der er et lovkrav om, at også vores hjemmeside skal være tilgængelig for alle. Dette arbejde skal være færdiggjort inden september 2020.

Sluttelig takkede formanden bestyrelsen og suppleanter for deres indsats, hvor de udover deres faste vagter også har påtaget sig ekstra opgaver. Vedrørende fremtiden oplyste formanden, at vi i 2020 får et tilskud fra kommunen på kr. 520.000, hvilket er lidt mindre end tidligere, men som vi trods alt er glade for. Bestyrelsen vil fortsætte med at udvikle Aktivitetshuset med flere aktiviteter og arrangementer.

Herefter blev formandens beretning overgivet til dirigenten for styring af eventuelle spørgsmål. Da der ikke fra forsamlingen var spørgsmål til beretningen, blev denne godkendt.

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab til orientering

3.1 Kommuneregnskab

Dette blev gennemgået.

3.2 Udlægskassen

Denne blev gennemgået.

På spørgsmål fra salen forklarede kasserer Kristian om forskel i regnskaberne vedrørende Husets indkøb i Brugsen.

3.3 Kommuneregnskabet

Budgettet forventes at blive ændret, idet vi regner med at komme til at bruge flere penge i 2020.

Formanden oplyste at vi skal i gang med at lægge nyt fortov. Prisen forventes at blive omkring kr. 100.000.

Pkt. 4: Valg af medlemmer for 2 år til bestyrelsen

Genvalgt blev:

Henning Brøgger, Anny Haar, Kristian Bak, Randi Lilja samt Yvonne Løje Pedersen.

Nyvalgt for 1 år:

Jørn Jensen og Vibeke Høyer.

Suppleanter valgt for 1 år:

Carl Pedersen og Hanne Jensen.

Pkt. 5: Eventuelt

Formanden kunne fortælle, at han havde besøgt Poul Bauer-Jensen, som bad ham bringe en hilsen til alle tilstedeværende i dag.

Formanden takkede Svend Madsen for hans arbejde i bestyrelsen.

Til slut takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse af Årsmødet.

Dirigent Bestyrelsesformand Referent
Peder Christensen Henning Brygger Merete Skotte