Aktivitetshuset Kongshøj

Referat af årsmøde/valgmøde 2021

Referat af Årsmødet i Aktivitetshuset

Onsdag den  16. februar 2022

Formanden Henning Brøgger bød velkommen. En særlig velkomst rettede han til Susanne Bettina Jørgensen, formand for Omsorg- og Ældreudvalget i Frederikssund Kommune samt til Peder Christensen for hans tilsagn om at være dirigent.

 Pkt. 1 Valg af dirigent

Peder Christensen blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at de formelle regler omkring indkaldelsen til mødet var i orden.

 Pkt. 2 Valg af 2 stemmetællere

Anne Oxholm og Bent Jacobsen.

 Pkt. 3 Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2021.

Formanden gjorde opmærksom på, at beretningen dækkede perioden fra 18. aug. 2021 og frem til i dag.

Han gjorde opmærksom på, at det på grund af Covid-19 havde været en periode, der for Aktivitetshuset havde medført helt eller delvis lukning i perioden.

Bestyrelsen har i ovennævnte periode lagt et stort arbejde i at vedligeholde Huset, så det nu fremstår i god stand, og derfor kan fungere på bedste måde.

 Bestyrelsen og Økonomiudvalg og har løbende holdt møder for at vedtage nye tiltag omkring renovering af Huset, ligesom der i perioden har været afholdt Bankospil, Sangkor og Gymnastik.

Af nye aktiviteter igangsat efter pandemien kan nævnes:

”Strikke og sy hold” – hvor der er plads til flere

”Stolegymnastik” -          ”

”Whist” -                        ”

 I marts måned afholdes kursus i blomsterbinding. Forløber dette tilfredsstillende, er det tanken, at det skal gentages ved juletid.

I den forgangne periode har vi også gennemført en grillfest, samt en tur til Andelslandsbyen med frokost og en guidet rundvisning. En hyggeaften med spisning og dejlig musik ved Ernst er det også blevet til.

Vores juleafslutning med Kongshøjkoret, fik vi besøg af ”den syngende nisse”. Dette bragte mange smil frem.

 Mange er jo i den forløbne tid blevet hjemme for at passe på sig selv under Coronaen, men det er dejligt at se, at så mange nu vender tilbage til vores aktiviteter og socialt samvær.

 I indeværende periode har bestyrelsen været i dialog og forhandling med Frederikssund Kommune omkring en ændret regnskabsmodel og tilpasning til vores bogføring. Det har været et konstruktivt samarbejde, og der arbejdes fortsat på at færdiggøre dette.

Af praktiske ting kan nævnes, at vi har færdiggjort den resterende del af fortovet, således at der nu er plads til både rolatorer og El-biler.

Efter et uvejr med hagl, er der nu lagt et nyt plasttag på udbygninger ved værkstedet. Formanden bemærkede, at vi heldigvis havde en god forsikring

Efter at vores gamle køkkenskabe ”gav op”, er der blevet indkøbt 2 nye.

 Formanden udtrykte, at alt dette kun havde kunnet lade sig gøre, fordi alle der er tilknyttet Aktivitetshuset, har gjort en stor indsats – hvert på deres område, hvilket formanden takkede for.

 Ultimo 2021 modtog bestyrelsen meddelelse om, at Slangerup Seniorer ikke længere eksisterer mere.

Slangerup Seniorer afholdt 2 generalforsamlinger, hvor det blev vedtaget, at enkelte effekter samt deres kassebeholdning blev overdraget til Aktivitetshuset Kongshøj.

Formanden sagde, at dette var en flot gestus af Slangerup Seniorer og takkede for den. Ligeledes takkede han for det gode samarbejde.

 Spørgsmål fra salen:

Birgit Auhagen:  Koster det noget for at deltage i en aktivitet ?

Formanden svarede, at man skal betale for naturalier, samt eventuelt deltagergebyr for kurser.

 Willy Sonnichsen: Kan jeg skrive det på hjemmesiden, hvis jeg opretter et SKAK-hold ?

Formanden svarede, at spørgsmålet skal forelægges bestyrelsen

 Formandens beretning blev herefter godkendt.

 Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab til orientering.

Kristian Bak startede med at oplyse, at vi får 2 aviser hver dag. Bestyrelsen synes, det er godt, at folk kan komme i Aktivitetshuset og læse dages avis.

  Kommuneregnskab

Kristian gennemgik Kommuneregnskabet for 2021.

Han oplyste, at der er brugt kr. 596.761. Tilbage er kr. 863,00 som overføres til næste år.

Udlægskassen

Kristian Bak gennemgik Udlægskassen for 2021 og oplyste, at vi har moms til gode for kvartal 2021.

Kommentar fra Frede: Vi betaler renter. Kristian svarede ja og oplyste, at det står under kontorudgifter.

Budgettet

Kristian Bak gennemgik de forskellige konto

Formanden takkede Kristian for gennemgangen.

 Pkt. 5 Valg af medlemmer til fondens bestyrelsen

På valg var:

Henning Brøgger, Kristian Bak, Randi Lilja, Yvonne Løje Pedersen. Alle blev genvalgt.

 Pkt. 6 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

1. suppl. Carl Pedersen blev genvalgt

2. suppl. Svend Madsen blev genvalgt

Pkt. 7 Eventuelt

7.1

Susanne Bettina Jørgensen fortalte, at vi mangler plejehjemspladser og derfor ikke kan overholde pladsgarantien. Hun sagde ligeledes, at det er svært at rekruttere nye medarbejdere.

Hun gjorde opmærksom på, at der arbejdes på at løse ovennævnte problematikker.

7.2

Formanden oplyste, at Aktivitetshuset løbende vil blive renoveret.

7.3

Ikke mindst på grund af de stigende priser opfordrede formanden kraftigt brugerne af Aktivitetshuset til at huske at lukke yderdørene.

 Til slut takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse af Årsmødet.

Peder Christensen          Henning Brøgger            Merete Skotte    

Dirigent                            Bestyrelsesformand        Referent