Aktivitetshuset Kongshøj

Referat af årsmøde/valgmøde 2021

Referat af årsmøde/valgmøde

Onsdag den 18. august 2021

Formanden Henning Brøgger bød velkommen. En særlig velkomst rettede han til Katrine Jacobsen fra Frederikssund Kommune samt til Peder Christensen for sit  tilsagn om at være dirigent.

Pkt. 1: Valg af dirigent

Peder Christensen blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at de formelle regler omkring indkaldelsen til mødet var i orden.

Valg af stemmetællere: Bent Jacobsen og Anna Oxvang.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2020.

Han startede med at sige, at 2020 havde været et anderledes år på grund af Covi-19. Der havde været mange restrektioner, og Huset havde været lukket en stor del af  året.

I den periode har bestyrelsen vedligeholdt Huset, så det fremstår i en god stand og fungerer godt. Bestyrelsen har i perioden mødtes 1 gang månedligt.

I perioden har vi også haft tæt kontakt med Frederikssund Kommune omkring ændring og tilpasning af vores regnskabssystem efter krav fra kommunens revision.

Inden nedlukningen nåede vi at afholde vores sidste bankospil 11/3-20 med 47 deltagere.

Den 3/8-20 kunne Aktivitetshuset – med et begrænset antal deltagere – igen åbne for mindre hold. Vi fik afviklet vores Grill-fest i august samt Hyggeaften i oktober.

Vores sidste arrangement fandt sted 18/11, hvor Eric Grib sang og spillede for os.

Under nedlukningen er Husets indbo af ældre dato blevet udskiftet. Her kan nævnes: Nye stole og borde i cafeen

Computeranlæg udskiftet

Nye fliser er lagt udenfor samt beplantning ind til naboen.

Carporten er blevet ændret, således at den kan bruges til opbevaring af møbler.

Formanden nævnte, at bestyrelsen gerne ser nye aktiviteter sat i gang. Bl.a. arbejdes der i øjeblikket på at oprette et hold med ”Stolegymnastik”.

Katrine Jacobsen henviste i den forbindelse til ”Boblber.dk” et netværk igangsat af Frederikssund Kommune, hvor man kan finde andre, at dele sine interesser med.

Formanden takkede instruktører, holdledere, undervisere, frivillige hjælpere samt bestyrelsesmedlemmerne for deres store indsats.

Ligeledes roste han Det kreative Værksted for altid at fremstille ”hjemmebag” til vores arrangementer. Men til dette møde var det 2 bestyrelsesmedlemmer – Anny og  Randi - har havde lavet de dejlige lagkager.

Beretningen blev herefter godkendt.

Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab til orientering

3.1 Kommuneregnskab

Regnskabet blev gennemgået og Kristian Bak forklarede, at vi sørger for, at der omkring nytår er balance i regnskabet.

3.2 Udlægskassen

Der er pt. et overskud på kr. 23.252.

Det er kommunen der reviderer regnskabet.

Pkt. 4: Valg af medlemmer til fondens bestyrelse

På valg var: Jørn Jensen, Merete Skotte og Vibeke Høyer. Alle blev genvalgt.

Nyvalgt blev Hanne Jensen

Pkt. 5: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Carl Pedersen blev genvalgt.

Ny suppleant: Svend Madsen blev valgt.

Pkt. 6: Eventuelt

6.1

Ældresagens formand fortalte, at der er nye tiltag på vej i foreningen.

Hun fandt det til tider svært, at få plads til sine arrangementer i Aktivitetshusets kalender.

Formanden påpegede vigtigheden af, at komme med sine ønsker i rigtig god tid minimum ½ år i forvejen.

Han sagde endvidere: Aktivitetshuset er jo for alle, så derfor kan der i perioder være rift om pladserne.

6.2

Formanden rettede en stor tak til Vivi Nowack for sit arbejde som bestyrelsesmedlem gennem 16 år.

Til slut takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse af Årsmødet.

Peder Christiansen Henning                    Brøgger Merete Skotte                    Merete Skotte

Dirigent                                                       Bestyrelsesformand                           Referent