Aktivitetshuset Kongshøj

Referat af årsmøde/valgmøde 2022

Referat af Årsmødet i Aktivitetshuset

Onsdag den  15. februar 2023

Formanden Henning Brøgger bød velkommen og rettede en særlig tak til

Peder Christensen for hans tilsagn om at være dirigent.

 Punkt 1. Valg af dirigent

Peder Christensen blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at de formelle regler omkring indkaldelsen til årsmødet var i orden.

 Punkt 2. Valg af 2 stemmetællere

Tove Frederiksen og Bent Jacobsen.

 Punkt 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Bestyrelsens beretning findes under menupunktet "Bestyrelsens beretning" 

Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab til orientering

Punktet blev gennemgået af kasserer Kristian Bak, som gennemgik samtlige regnskabspunkter samt budgettet.

Punkt 5. Valg af medlemmer til fondens bestyrelse

5.1

Følgende medlemmer var indstillet af bestyrelsen til genvalg:

Hanne Jensen, Merete Skotte, Vibeke Høyer.

1. suppleant Carl Pedersen var indstillet til valg i bestyrelsen.

1.

Villy Sonnichsen havde skriftligt meddelt sit kandidatur, derfor skulle der afholdes skriftligt valg.

Villy Sonnichsen deltog først i årsmødet, da skriftlig afstemning skulle igangsættes.

 2.

Resultatet af afstemningen: Merete Skotte og Hanne Jensen blev genvalgt. Carl Pedersen blev indvalgt i bestyrelsen.

Villy Sonnichsen – fik plads i bestyrelsen, mens Vibeke Høyer måtte udtræder af bestyrelsen.

 5.2

Jørn Jensen og Svend Madsen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen.                    

For sin store indsats i bestyrelsen gennem 16 år overrakte formanden en afskedsgave til Jørn Jensen. Svend Madsen var ikke tilstede og vil senere modtage en afskedsgave.

Punkt 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Følgende suppleanter blev valgt for 1 år: Anna Oxvang og Gert Drewsen.

Punkt 7. Eventuelt

Intet.

Til slut takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse af Årsmødet.

Peder Christensen          Henning Brøgger            Merete Skotte    

Dirigent                            Bestyrelsesformand        Referent