Aktivitetshuset Kongshøj

Vedtægter

VEDTÆGTER for Slangerup Seniorer

§ 1

Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Slangerup Seniorer med hjemsted i Frederikssund kommune og tilsluttet Danske Seniorer.

Stk. 2. Foreningens tidligere navn er Slangerup Pensionistforening, der blev stiftet Den 20. november 1939.

§ 2

Formål

Foreningens formål er at samle seniorer og efterlønsmodtagere, primært inden

for Frederikssund Kommune, og varetage deres interesser, herunder at etablere aktiviteter og arrangementer til gavn og glæde for de borgere, der ønsker medlemskab af Slangerup Seniorer, med henblik på bl.a. at reducere isolations-problemer, muliggøre bedre livsudfoldelse og derigennem øge livskvaliteten.

Stk. 2. Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

§ 3

Målgruppe og medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der modtager pension eller er efterlønsmodtager.

Stk. 2. Som passivt medlem eller støttemedlem kan optages enhver, som ønsker at virke for eller støtte foreningens arbejde og formål. De nærmere betingelser fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Passivt medlem og støttemedlem har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare.

§ 4

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts

måned og indkaldes normalt ved bekendtgørelse mindst 2 uger før den afholdes ved opslag i foreningens lokaliteter og i foreningens lokale program og ved annoncering i medlemsbladet ”SeniorBladet”.

I særlige tilfælde annonceres afholdelse af generalforsamling i den lokale presse.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger en referent blandt bestyrelsens medlemmer til skriftligt at referere generalforsamlingens forløb.

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af den ved simpel stemmeflerhed valgte dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte

og stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 6. På generalforsamlingen afgøres emner/forslag ved simpelt flertal.

Ved afstemninger, hvor stemmerne står lige, bortfalder emnet/forslaget.

Skriftlig afstemning anvendes, hvis det begæres og blanke stemmesedler beregnes som ugyldige.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Forslag til emner - skal være i overensstemmelse med foreningens formåls- paragraf - der ønskes optaget på dagsordenen på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest 3 uger før den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 8. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 7 medlemmer,

der vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer ad gangen.

Ved personvalg til bestyrelsen, hvor der er lige så mange opstillede kandidater, som der er på valg, betragtes de opstillede kandidater som valgt uden afstemning.

Ved personvalg til bestyrelsen, hvor der er et større antal kandidater, end der er på valg til bestyrelsen, foregår det ved skriftlig afstemning, hvor der alene kan stemmes på én kandidat.

Kandidater, der opnår det højeste stemmetal er valgt til bestyrelsen.

Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Stk. 9. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter hvert år.

Procedurerne ved valget følger samme retningsliner som anført i stk. 8.

Suppleanter kan genvælges.

Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen fungerer suppleanten i resten af det udtrædende bestyrelsesmedlems funktionsperiode som bestyrelsesmedlem.

Stk. 10. Generalforsamlingen vælger desuden 1 revisor ud af 2, der afgår skiftevis hvert andet år samt 1 revisorsuppleant, som er på valg hvert år.

Procedurerne ved valget følger samme retningsliner som anført stk. 8.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 11. Generalforsamlingen fastsætter størrelse af det årlige kontingent, efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 5

Dagsorden

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning – til godkendelse.

4. Kassererens regnskabsaflæggelse – til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af årskontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af revisorer.

10. Valg en revisorsuppleant.

11. Eventuelt. (alt kan drøftes, men ikke vedtages).

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt.

I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest

4 uger efter beslutningen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal altid afholdes, når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til formanden fremsætter skriftligt motiveret forslag, som de ønsker behandlet.

Et sådant krav skal være bestyrelsen i hænde mindst 4 uger før den ekstraordinære generalforsamling anmodes afholdt. Forslagene må ikke indeholde emner, som er i strid med foreningens formålsparagraf, jf. § 2.

Den ekstraordinære generalforsamling behandler alene de spørgsmål, der er årsag til indkaldelsen.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved bekendtgørelse med mindst 2 ugers varsel før afholdes ved opslag i foreningens lokaliteter.

I særlige tilfælde kan afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling annonceres i den lokale presse og om muligt i foreningens lokale program og i medlemsbladet ”SeniorBladet”.

Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 5. På den ekstraordinære generalforsamling afgøres emner/forslag ved simpelt flertal.

Skriftlig afstemning anvendes, hvis det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager foreningens formål.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Slangerup og omegn i Frederikssund kommune.

Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde senest 2 uger efter nyvalg, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ændringer i konstitueringen kan finde sted, når et flertal i bestyrelsen beslutter dette.

Stk. 5. Bestyrelsens formand og kasserer må ikke afgå samme år, og ligeledes må formand og næstformand ikke være på valg samme år. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 8. I bestyrelsen kan ægtepar eller samboende normalt ikke sidde samtidigt.

§ 8

Bestyrelsens beføjelser

Bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen forslag vedrørende det årlige kontingents størrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen tilrettelægger procedure for opkrævning af kontingent.

Stk. 3. Bestyrelsen betaler et af Danske Seniorer fastsat årlige kontingent pr. medlem.

Stk. 4. Bestyrelsen fører kartotek over medlemmer med registrering af navn, adresse, fødselsdag og -år.

Stk. 5. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at foreningens formue og driftskapital er indsat i et pengeinstitut.

Stk. 6. Bestyrelsens formand og kasserer er de eneste, der hver for sig kan hæve penge i pengeinstitutter eller udstede en fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 7. Bestyrelsen planlægger og forestår foreningens aktiviteter og arrangementer.

Stk. 8. Bestyrelsen kan invitere personer til aktiviteter og arrangementer med henblik på senere optagelse som aktivt medlem.

Stk. 9. Bestyrelsen kan midlertidigt anvende medlemmer som hjælpere for bestyrelsen.

§ 9

Kassereren og revisorernes beføjelser

Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab med bilag herfor.

Stk. 2. Kassereren foretager udbetalinger efter aftale med formanden, eller i dennes fravær med næstformanden.

Stk. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab på generalforsamlingen til godkendelse, og holder bestyrelsen løbende orienteret om økonomien på bestyrelsesmøderne.

Stk. 4. Kassererens regnskabsføring følger kalenderåret.

Stk. 5. Revisorerne har ret til uanmeldt revision.

Stk. 6. Formanden kan være til stede ved ordinær og uanmeldt revision.

§ 10

Forenings- og mødeledelse

Formanden fører foreningens korrespondance og repræsenterer i øvrigt foreningen i alle forhold.

Stk. 2. Formanden eller dennes stedfortræder indkalder til bestyrelsesmøder, når det findes påkrævet eller et flertal i bestyrelsen anmoder derom.

Stk. 3. Formanden indkalder bestyrelsen, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter anmodning derom med angivelse af en motivering over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 4. Formanden leder bestyrelses- og foreningsmøder.

I formandens fravær overtager næstformanden ledelsen.

Stk. 5. Formanden kan på bestyrelsesmøderne fordele opgaver og kompetencer til bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6. Sekretæren tager referat ved møderne, fører protokol over alle beslutninger og sørger for underskrift af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næst-følgende bestyrelsesmøde.

Protokollen skal have fortløbende sider. Ved brug af ringbind skal referaterne være nummererede og indsættes i nummerorden.

Stk. 7. Dirigenten, formanden og referenten underskriver referatet fra generalforsamlinger, hvorved referatet er godkendt.

§ 11

Tegningsregler og hæftelse

Formanden tegner foreningen udadtil ved hans underskrift.

Stk. 2. Formanden attesterer foreningens udgiftsbilag.

Stk. 3. Gældsætning eller køb af fast ejendom kan kun findes sted ved en generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 4. Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser med foreningens formue.

Der påhviler således ikke foreningens eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse ud over kontingentet.

§ 12

Eksklusion

Dersom et medlem forsøger at modarbejde foreningen eller dennes vedtægter eller ved sin optræden søger at fremkalde splittelse eller undlader at respektere god tone samt ro og orden ved foreningens møder og sammenkomster, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende indtil førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende skal have adgang til at fremføre/forsvare sine synspunkter, hvorefter den endelige afgørelse træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Foreningen kan søge vejledning ved Kreds Nordsjælland.

§ 13

Hovedorganisation

Foreningen er tilsluttet Kreds Nordsjælland i Danske Seniorer.

Stk. 2. Udmeldelse kan kun ske pr. 31. december med tre måneders varsel til Danske Seniorer via Kreds Nordsjælland.

Udmeldelse kan kun finde sted med 2/3 flertal af foreningens fremmødte og stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, og der skal være mindst 2 uger mellem de to generalforsamlinger, hvoraf den ene gerne må være en ordinær generalforsamling.

Stk. 3. Danske Seniorers blad (SeniorBladet) udkommer et antal gange om året og er gratis.

§ 14

Vedtægter og vedtægtsændringer

Foreningens vedtægter må ikke være i strid med Kreds Nordsjælland og Danske Seniorers vedtægter.

Stk. 2. Ændring af nærværende vedtægter afgøres på en generalforsamling ved simpelt flertal af foreningens fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Forslag om vedtægtsændringer fra foreningens stemmeberettigede medlemmer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde mindst 1 måned før den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 4. Dirigenten og formanden underskriver vedtægtsændringer efter vedtagelse på generalforsamlinger, hvorved vedtægtsændringen er godkendt.

§ 15

Opløsning

Forslag om foreningens opløsning kan kun finde sted med 2/3 flertal af foreningens fremmødte og stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, og der skal være mindst 2 uger mellem de to generalforsamlinger, hvoraf den ene gerne må være en ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Foreningens eventuelle formue skal anvendes til sociale formål, der specielt kommer seniorer og efterlønsmodtagere til gode, jf. § 1.

Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende bestyrelse.

Stk. 3. Protokoller, revideret regnskab og arkivmateriale skal afleveres til lokal-arkivet.

§ 16

Ikrafttræden

Nærværende vedtægt er vedtaget på generalforsamling den 21. marts 2018 og træder i kraft samme dato.

Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægten af den 19. marts 2014.

Slangerup Seniorer, den 04. april 2018.

Formand Dirigent
Mogens Bøhn Poul Bauer-Jensen