Aktivitetshuset Kongshøj

Referat af Generalforsamling 2019

Referat af Slangerup Seniorers ordinær generalforsamling, onsdag, den 20. marts 2019, kl. 14:00 i Aktivitetshuset Kongshøj

Formanden bød, på bestyrelsens vegne, velkommen til i alt 50 deltagere til årets generalforsamling.

DAGSORDEN iht. vedtægterne for Slangerup Seniorer.

Punkt 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog og anbefalede Poul Bauer-Jensen som dirigent, som enstemmigt blev valgt.

Dirigenten takkede for valget samt tilliden og konstaterede, at det formelle vedrørende indkaldelse var i orden, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Punkt 2. Valg af 2 stemmetællere:

Valg af stemmetællere: Ingen; vælges ved behov..

Punkt 3. Formandens beretning:

Beretning for 2018 blev godkendt.

Fremgår af www.aktivitetshusetkongshoej.dk

Punkt 4. Kassererens regnskabsaflæggelse:

Regnskabet for 2018 blev godkendt, dog konstateredes datofejl og postringsfejl,

Rettelser af regnskabet 2018 udføres og fremlægges ved generalforsamlingen 2020.

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag:

Ingen.

Punkt 6. Fastsættelse af årskontingent:

Kontingent for 2019 er fortsat kr. 100,- blev tiltrådt.

Punkt 7.a Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Mogens Bøhn, Adolf Rainer, Tove Frederiksen blev genvalgt.

Punkt 7.b Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år:

Jørgen Mortensen blev genvalgt.

Punkt 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:

Marie Pedersen blev genvalgt og Käte Olsen ønskede ikke genvalg, og da der ikke var nogen, der meldte sig til denne post, er der kun en bestyrelsessuppleant.

Punkt 9. Valg af revisor:

Vivi Nowack blev genvalgt for 2 år.

Punkt10. Valg af 1 revisor suppleant for 1 år:

Birgit Petersen blev genvalgt.

Punkt 11. Eventuelt:

Intet

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede herefter dirigenten for god og kompetent ledelse af generalforsamlingen.

Referent Dirigent
Formand
Jørgen Mortensen Poul Bauer-Jensen Mogens Bøhn